Zákaznícka zóna
POLYFUNKČNÝ DOM V DUNAJSKEJ STREDE
Prenájom bytových a nebytových priestorov


 

Nájomné podmienky


Povinnosti nájomcu

 • 1/ Nájomca môže prenajaté priestory užívať výlučne pre bývanie. Zmena účelu nájmu je možná len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
 • 2/ Nájomca nie je oprávnený bez písomného súhlasu prenajímateľa a vlastníka ďalej prenajať predmet nájmu alebo jeho časť tretiemu subjektu alebo umožniť, hoci aj nepriamo, využitie predmetu nájmu tretím osobám, z ktorého budú mať tieto osoby alebo nájomca majetkový prínos alebo vložiť práva z tejto zmluvy ako nemajetkový vklad do iného podniku.
 • 3/ Náklady na prevádzku priestorov, vrátane bežnej údržby a drobných opráv z dôvodu bežného opotrebenia, hradí výlučne nájomca. Úpravy a zmeny predmetu nájmu a/alebo interiéru, ktoré nie je možné alebo je iba s nákladmi možné vrátiť do pôvodného stavu a akékoľvek stavebné úpravy prenajatých priestorov je nájomca oprávnený robiť len po písomnom odsúhlasení prenajímateľom a vlastníkom.
 • 4/ Náklady na rekonštrukciu bytu, ktorá presahuje rámec bežnej údržby hradí prenajímateľ alebo vlastník v prípade, ak s predmetnou rekonštrukciou prenajímateľ alebo vlastník výslovne písomne súhlasil. V prípade, že rekonštrukcia bytu, ktorá presahuje rámec bežnej údržby a je nevyhnutná z dôvodov zapríčinených nájomcom, znáša náklady na rekonštrukciu nájomca.
 • 5/ Nájomca je povinný hlásiť nutnosť opráv, ktoré má znášať prenajímateľ, bez zbytočného odkladu a súčasne umožniť prenajímateľovi alebo vlastníkovi ich riadne vykonanie.
 • 6/ Nájomca je povinný predmetné bytové priestory v prípade požiadavky zástupcu prenajímateľa alebo osoby ním poverenej sprístupniť za účelom vykonania obhliadky, ako aj umožniť prenajímateľovi alebo vlastníkovi kontrolu dodržiavania podmienok nájmu vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.
 • 7/ Nájomca je povinný (tiež vo vlastnom záujme) nahlásiť na správu areálu privátne telefónne čísla svoje alebo určeného zástupcu, na ktoré bude možné zavolať v prípade požiaru alebo havárie v jeho prenajatých priestoroch v čase, kedy sa v priestoroch nebude zdržiavať.
 • 8/ Ku dňu ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť priestory prenajímateľovi v stave, v akom ich prevzal t.j. vymaľované a v užívania schopnom stave.
 • 9/ Nájomca plne zodpovedá za úhrady škôd spôsobené ním, alebo osobami, ktoré spolu s nimi predmet nájmu užívali, resp. ktorým do bytu umožnil prístup, a ktoré boli zapríčinené porušením požiarnych, bezpečnostných, hygienických predpisov a noriem alebo porušením pravidiel premávky v areáli, s ktorými pravidlami prenajímateľ alebo vlastník písomne nájomcu oboznámi.
 • 10/ Nájomca sa zaväzuje poistiť na vlastné náklady svoj majetok v predmete nájmu počas trvania nájmu. Ak tak neurobí, je nájomca zodpovedný za škody vzniknuté na majetku nájomcu v predmete nájmu.
 • 11/ V areáli objektu je zakázané nájomcovi vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom znečistenia životného prostredia.
 • 12/ Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi riadne a v čas nájomné a vlastníkovi, resp. osobe vlastníkom poverenej riadne a včas platiť úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu.
 • 13/ Nájomca je povinný odstrániť všetky závady a poškodenia na predmete nájmu, ktoré spôsobil sám alebo tí, ktorí sním predmet nájmu užívali.

  Ďalšie povinnosti nájomcu:

 • 1/ povinnosťou nájomcu je rešpektovať a dodržiavať všetky povinnosti dané písomným nariadením prenajímateľom
 • 2/ nájomca neprihlási na trvalý pobyt v prenajatom byte inú osobu ako seba, manžela a svojich potomkov žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.
 • 3/ nájomca užívacie práva k bytu nevymení ani neuskutoční prevod práv vyplývajúcich z nájmu bytu na iné osoby .
 • 4/ nájomca byt ku dňu skončenia nájmu uvoľní, odovzdá ho prenajímateľovi bez vecí nájomcu a umožní mu s ním nakladať .
 • 5/ nájomca na svoje náklady odstráni všetky škody vzniknuté na prenajatom byte, ktoré prenajímateľ zistí v lehote do 30 dní odo dňa skončenia nájmu a odovzdania bytu.
 • 6/ nájomca na svoje náklady požiada o vyhotovenie notárskej zápisnice, ktorá v prípade, že dobrovoľne nesplní povinnosť uvoľniť a odovzdať byt najneskôr v deň nasledujúci po skončení nájmu, bude podkladom pre výkon rozhodnutia vyprataním bytu a nanáklady nájomcu .

  Povinnosti prenajímateľa

 • 1/ Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi do užívania predmet nájmu vo vymaľovanom a užívania schopnom stave.
 • 2/ Prenajímateľ sa zaväzuje povoliť nájomcovi vstup do budovy v ktorej sa byt nachádza a do areálu 24 hod. derme počas pracovných dní, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja.
 • 3/ Prenajímateľ sa zaväzuje zaistiť nájomcovi nerušený výkon práv spojených s užívaním predmetných bytových priestorov.

  Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu

 • 1/ Nájomca vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so stavom prenajímaných priestorov a že predmetné priestory preberá tak, ako stoja a ležia s tým, že akceptuje všetky vady a technické nedostatky v momente podpisu tejto zmluvy a nenárokuje si od prenajímateľa ich odstránenie.
 • 2/ Prevzatie priestorov potvrdí nájomca a prenajímateľ na preberacom protokole, v ktorom bude vyznačený stav a prípadné vady preberaných priestorov a príslušenstvo, ktoré je prenajímané spolu s predmetom nájmu.

  Ukončenie nájmu

 • 1/ Nájom podľa tejto zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
 • 2/ Nájom je možné ukončiť tiež písomnou výpoveďou zo strany nájomcu alebo zo strany prenajímateľa aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
 • 3/ Ak dôvodom výpovede je, že nájomca neuhradí včas hoci i len jednu splátku nájomného alebo ak je v omeškaní s úhradou za plnenia poskytované s užívaním bytu viac ako 30 dní, alebo ak je dôvodom výpovede porušovanie povinností nájomcu podľa tejto zmluvy, alebo dôvod ustanovený v § 711 ods. 1 písmená c), d) alebo g) Občianskeho zákonníka výpovedná doba je mesačná a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede. Účinky doručenia výpovede sú splnené aj vtedy, ak príjemca výpovede si túto nevyzdvihol v stanovenej lehote uloženia alebo jej prevzatie odmietol.

  Vypratanie prenajatých priestorov

 • 1/ V prípade, že nájomné vzťahy z tejto zmluvy budú ukončené, je nájomca povinný ku dňu ich ukončenia vypratať prenajaté priestory a fyzicky ich odovzdať prenajímateľovi. Nájomca nemá právo na žiadnu bytovú náhradu, ani na náhradný podnájom.
 • 2/ V prípade, že nájomca nesplní svoju povinnosť podľa odstavca 1, súhlasia obe strany s tým, aby prenajaté priestory vypratal prenajímateľ na náklady a zodpovednosť nájomcu. Veci, ktoré nepatria prenajímateľovi, budú v takom prípade prenajímateľom uložené na náklady nájomcu v priestore, ktorý uzná prenajímateľ za vhodný na uvedený účel.

  Kaucia

 • 1/ Zmluvné strany sa dohodnu, že pri podpise zmluvy nájomca zloží prenajímateľovi kauciu na krytie prípadných nedoplatkov na nájomnom, škôd na predmetných bytových priestoroch a na akékoľvek ďalšie záväzky nájomcu, vzniknuté na základe tejto zmluvy a v súvislosti s prenájmom predmetu nájmu vrátane event. nezaplatených úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a vrátane prípadu, ak sa nájomca vysťahuje skôr ako 3 (slovom: tri) mesiace od začatia plynutia výpovednej lehoty. V takomto prípade je nájomca povinný uhradiť zostávajúce nájomné, t.j. nájomné až do riadneho uplynutia výpovednej lehoty.
 • 2/ Prenajímateľ je povinný pri skončení nájmu predmet nájmu od nájomcu prevziať a prezrieť za účelom zistenia škôd. V prípade zistenia škôd, je prenajímateľ oprávnený do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu nájmu uspokojiť finančné požiadavky a náklady na odstránenie týchto škôd a nedoplatkov zo zloženej kaucie. Prenajímateľ je povinný po prípadnom zistení takýchto škôd, nájomcu o tejto skutočnosti informovať. Po tom, ako prenajímateľ odstráni škodu resp. vyrovná nedoplatok zo zloženej kaucie, oznámi nájomcovi výšku sumy, ktorá bola použitá. Prenajímateľ vyhlasuje, že pri odstránení škody sa použije také množstvo finančných prostriedkov z kaucie, ktoré je primerané a obvyklé vzhľadom na vec, ktorá bude poškodená, charakter a rozsah škody.
 • 3/ V prípade, že budú všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zo strany nájomcu ku dňu skončenia nájmu vyrovnané, a zároveň v lehote 30 dní odo dňa skončenia nájmu prenajímateľ neidentifikuje žiadne prípadné škody a/alebo nedoplatky, zaväzuje sa týmto prenajímateľ vrátiť nájomcovi kauciu v plnej výške v lehote 30 dní odo dňa skončenia nájmu.
 • 4/ V prípade, ak prenajímateľ použije časť finančných prostriedkov zo zloženej kaucie na úhradu záväzkov nájomcu vyplývajúcich z tejto zmluvy, vrátane úhrady prípadných škôd, je povinný nájomcovi vrátiť zostávajúcu časť kaucie v lehote 30 dní odo dňa skončenia nájmu s uvedením, na úhradu akých záväzkov prípadne škôd a v akej výške bola použitá časť finančných prostriedkov z kaucie.

 •  

    www.hi-techcenter.sk
  Ádorská 5400, Dun. Streda , tel.: +421 905 301 653, 031 551 74 04
  Copyright © 2006 - 2018, HI-TECH CENTER s.r.o.
  This site created by: ALELKES.EU